#zgjidhje vlerëson progresin dhe shqyrton planet për të ardhmen

Në takimin virtual të mbajtur më 16 shkurt 2021, anëtarët e #zgjidhje vlerësuan progresin/aktivitetet gjatë periudhës së zgjedhjeve në Kosovë dhe shqyrtuan planet për të ardhmen. Agjenda e takimit:

1. Mësimet e nxjerra: vlerësim i shpejtë i angazhimit të përbashket:

a) komunikimi;

b) aktivitetet;

c) efektet pozitive/ose jo të këtyre aktivitete;

    - vlerësimi ynë;

    - reagimet nga të tjerët.

2. Vazhdimi i #zgjidhje:

a) vazhdimi i aktiviteteve (anketa, debate, analiza të shkurtra, aktivitete tjera):

    - afatet kohore;

    - OJQ/personat përgjegjës (rol udhëheqës, mbështetës).

b) propozime për projekte të mundshme:

    - krijimi i grupit për shkrim të konceptit(eve), propozimit(eve);

    - identifikimi i donatorëve të mundshëm;

    - afatet kohore për shkrim të konceptit/propozimit(eve);

   - afatet kohore për dërgim të konceptit/propozimit(eve) donatorëve të mundshëm.