Qëllimet tona

  1. Promovimi i një vizioni të përbashkët bazuar në integrimin ekonomik, prosperitet dhe paqe të qëndrueshme.
  2. Lehtësimi i dialogut ndërkufitar dhe ndërsektorial për të krijuar mendime të reja mbi sfidat dhe mundësitë rajonale përmes forumeve vjetore Ballkanike dhe mbledhjeve të tjera.
  3. Inkubizimi i ideve për dhe nxitja e iniciativave rajonale në katër fusha kryesore.
  4. Ndërtimi i bazës së njohurive dhe sigurimi i hulumtimeve dhe analizave të politikave për nxitjen e mësimit të ndërsjellë dhe përshpejtimin e progresit drejt zgjidhjeve inovative për sfidat e zhvillimit rajonal.

Donatorët