Наша мисија

Балканскиот форум за регионална соработка е меѓусекторска платформа за унапредување на одржлив и партиципативен развој. Тој го промовира Балканот како ефикасен корисник на ресурси, позелен и поконкурентен регион кој е базиран на соработка и разновидност. Балканскиот форум цели кон поткрепување на силните страни на регионот и конкурентните вредности на секоја од земјите, цели кон катализација на иновациите и развојот во рамките на демократските вредности и закони. Балканскиот форум се труди да создаде нова визија за Западен Балкан врз основа на економска интеграција, просперитет и одржлив мир.

Донатори

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO