Наши цели

  1. Промовирање заедничка визија базирана на економска интеграција, просперитет и одржлив мир.
  2. Олеснување на прекуграничниот и меѓусекторскиот дијалог за генерирање нови размислувања за регионалните предизвици и можности преку годишен Балкански форум и други средства.
  3. Инкубирање идеи за и катализација на регионални иницијативи во четири клучни проблематични области.
  4. Создавање основа на знаење и спроведување истражувања и анализи на политики за поттикнување на взаемното учење и забрзување на напредокот преку иновативни решенија за предизвиците што се среќаваат во регионалниот развој.

Донатори