Наши цели

  1. Промовирање заедничка визија базирана на економска интеграција, просперитет и одржлив мир.
  2. Олеснување на прекуграничниот и меѓусекторскиот дијалог за генерирање нови размислувања за регионалните предизвици и можности преку годишен Балкански форум и други средства.
  3. Инкубирање идеи за и катализација на регионални иницијативи во четири клучни проблематични области.
  4. Создавање основа на знаење и спроведување истражувања и анализи на политики за поттикнување на взаемното учење и забрзување на напредокот преку иновативни решенија за предизвиците што се среќаваат во регионалниот развој.

Донатори

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO