Προσέγγιση

Πώς λειτουργεί το Βαλκανικό Φόρουμ: Ξεκλειδώνοντας το Δυναμικό που θα Θέσει σε Κίνηση την Περιφερειακή Αλλαγή

Το Βαλκανικό Φόρουμ αποτελεί μια πλατφόρμα που φέρνει κοντά ηγέτες από διαφορετικούς τομείς: από την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό και τον κυβερνητικό τομέα. Λειτουργεί σαν ένας ουδέτερος μεσάζων και διαμεσολαβητής για τον εντοπισμό ευκαιριών και για να γίνει καταλύτης πολλά υποσχόμενων πρωτοβουλιών συνεργασίας, διευκολύνοντας την εξεύρεση πόρων, κεφαλαίων και την ανάπτυξη σχέσεων ώστε να εκκολαφθούν και να υποστηριχτούν στρατηγικές αλλαγών. Το Φόρουμ θα ενθαρρύνει τον πειραματισμό και την καινοτομία, ιδιαίτερα στην προσπάθεια προσέγγισης των κυβερνήσεων και την επίτευξη συναίνεσης, ώστε να γίνουν οι ιδέες δράση και να προχωρήσουν πέρα από τη ρητορική στη συνεργασία για πραγματική υλοποίηση πολιτικών.


Ποιοί Συμμετέχουν: Σύνδεση Εταίρων και Ενίσχυση Φωνών

Το Βαλκανικό Φόρουμ επιδιώκει να φέρει σε επαφή διάφορες πρωτοβουλίες, ποικίλους ενδιαφερόμενους, και αναδυόμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες, με στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο. Με το συνεχή διάλογο σε ένα ολοένα διευρυνόμενο δίκτυο ηγετών από την κοινωνία των πολιτών, τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, το Φόρουμ βοηθά τους εταίρους του στον εντοπισμό ευκαιριών για συνεργατική δράση, την ανάπτυξη συντονισμένων στρατηγικών και την ανάπτυξη προγραμμάτων δράσης κοινής αποδοχής. Το Φόρουμ δεσμεύεται να φέρει κοντά νέους σκεπτόμενους και καινοτόμους επιχειρηματίες και να ενισχύσει τις προοδευτικές φωνές. Θα φέρει κοντά καθιερωμένες και νέες πρωτοβουλίες και θα ενδυναμώσει την εργασία μιας ευρείας γκάμας ατόμων και οργανισμών που είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μεταξύ συνόρων και τομέων, στην επιδίωξη κοινών περιφερειακών αναπτυξιακών στόχων.

Πού δραστηριοποιείται το Φόρουμ: Προσδιορισμός της Περιοχής και των Πεδίων Δράσης

Το Βαλκανικό Φόρουμ έχει μια διευρυμένη, ευέλικτη θεώρηση της περιοχής των Βαλκανίων και δεν επιδιώκει τον αποκλεισμό κάποιων χωρών. Σαν σημείο εκκίνησης, το Φόρουμ επικεντρώθηκε στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ελλάδα - μια περιφέρεια που περιλαμβάνει χώρες που επιδιώκουν την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρεμβάλλονται μεταξύ του παλαιότερου μέλους της ΕΕ στα Βαλκάνια (Ελλάδα) και του νεώτερου (Κροατία). Σχεδιάζοντας τις σημερινές δράσεις , το Φόρουμ επεκτείνει την επικοινωνία προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Το Φόρουμ δεν εξετάζει μόνο την περιφέρεια, αλλά λαμβάνει υπόψη την γεωγραφική θέση της σε σχέση  με πολλές άλλες περιοχές, εντός Ευρώπης αλλά και πέρα από αυτήν. Αποσκοπεί να αποκομίσει μαθήματα από τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες άλλων περιφερειακών πρωτοβουλιών.

 

Κατευθυντήριες Αρχές του Έργου του Βαλκανικού Φόρουμ

  • Θετικό Πρόγραμμα Επικεντρωμένο στη Δράση: Φέρνοντας κοντά άτομα σε μια συζήτηση για την περιφέρεια που τονίζει τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας και τις ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη, το Φόρουμ θέτει σε λειτουργία μια διαδικασία μέσα από την οποία είναι δυνατόν να εντοπιστούν αμοιβαία ενδιαφέροντα και κοινά οφέλη. Το Φόρουμ έχει μια πραγματιστική προσέγγιση και επικεντρώνεται σε έργα που είναι εφικτά, έχουν ευρεία στήριξη και μπορούν να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα.
  • Διεύρυνση του Διαλόγου και της Ομοφωνίας: Η αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία απαιτεί στενή συνεργασία, χωρίς αποκλεισμούς, ανάμεσα σε  σύνορα και τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και της δημόσιας διοίκησης. Διευκολύνοντας ποικίλους φορείς να αναπτύξουν συνεργασίες, παράλληλα ενδυναμώνοντας τις φωνές των νέων και περιθωριοποιημένων ηγετών, το Φόρουμ επιδιώκει να βοηθήσει στην απελευθέρωση του δυναμικού για συλλογική ανάπτυξη στα Βαλκάνια. Το Φόρουμ βασίζεται στο συνεχή διάλογο με ένα ολοένα διευρυνόμενο δίκτυο εταίρων για να ορίσει τη στρατηγική του, να προσδιορίσει προτεραιότητες και να διαμορφώσει προγράμματα δράσης
  • Μόχλευση των Πόρων της Περιφέρειας: Η περιφέρεια διαθέτει τους πόρους, το ταλέντο και το δυναμικό για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτό καθίσταται σαφές από τον μεγάλο αριθμό καινοτόμων πρωτοβουλιών που ήδη δραστηριοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δυστυχώς, τέτοιες πρωτοβουλίες συχνά μένουν στο περιθώριο χάριν πιο συμβατικών ιδεών και λύσεων, Το Βαλκανικό Φόρουμ επιδιώκει να συνδέσει, να ενδυναμώσει και να στηρίξει πρωτοπόρες πρωτοβουλίες, θεσμούς και δίκτυα στην περιφέρεια, βοηθώντας στην εκκόλαψη και ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για αλλαγή. Η επιτυχία και η ακεραιότητα του Φόρουμ βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη και τα ταλέντα των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο.
  • Μαθήματα, Όχι Πρότυπα: Οι προσεγγίσεις για συνεργασία δεν είναι δυνατόν να αντιγράφοντα αυτούσια από άλλες περιφέρειες, όμως το Φόρουμ μπορεί να βασιστεί σε μαθήματα που αντλήθηκαν από τις εμπειρίες άλλων. Το Φόρουμ είναι μια πλατφόρμα που συντελεί στο να διαχέονται εμπνεύσεις και ιδέες για το πώς ενθαρρύνονται οι παραγωγικές σχέσεις και ο διάλογος, ακόμη και σε εποχές κρίσεων.

 

Δωρητές

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO