Pristup

Kako funkcionira Balkanski forum: Oslobađanje potencijala za pokretanje promjene u regionu

Balkanski forum služi kao platforma za okupljanje lidera iz raznih sektora: civilnog društva, privatnog sektora i vlasti. Djeluje kao neutralni posrednik koji omogućava identificiranje prilika te kao katalizator perspektivnih inicijativa za saradnju. Forum će koristiti resurse, sredstva i odnose kako bi pokrenuo i osnažio zajedničke strategije za postizanje promjene. Forum će svjesno poticati eksperimentiranje i inovacije, posebno u ostvarivanju kontakata sa vlastima radi postizanja konsenzusa, ideje će pretakati u djela, i preći sa retorike na saradnju u pravcu stvarne provedbe politika.

Ko je uključen: Povezivanje partnera i jačanje glasova

Balkanski forum ima za cilj da poveže različite inicijative, više zainteresiranih aktera, kao i nove socijalne preduzetnike kako bi se omogućila saradnja i maksimalan efekat. Kroz stalni dijalog sa sve širom mrežom lidera iz civilnog društva, akademske zajednice, biznisa i vlasti, Forum pomaže svojim partnerima da identificiraju mogućnosti zajedničkog djelovanja, razvijaju koordinirane strategije, i sačine plan za realizaciju međusobno dogovorenih akcija. Forum je posvećen angažmanu mladih mislilaca i inovativnih poduzetnika, te jačanju progresivnih glasova. Forum će okupiti već uspostavljene i nove inicijative, te osnažiti rad širokog spektra pojedinaca i organizacija spremnih na prekograničnu i multisektorsku saradnju u težnji ka ispunjenju zajedničkih regionalnih razvojnih ciljeva.

Gdje djeluje Balkanski forum: Definiranje regiona i opsega djelovanja

Balkanski forum gleda široko i fleksibilno na region Balkana i ne nastoji isključiti nijednu zemlju. Kao polazište, Forum je usmjeren na Zapadni Balkan i Grčku - region kojeg čine države što teže članstvu u EU, i nalazi se između najstarijeg balkanskog člana EU (Grčka) i najnovijeg člana EU (Hrvatska). U definiranju današnjih aktivnosti, Forum svoju komunikaciju proširuje na Bugarsku, Rumuniju i Tursku. Forum ne posmatra samo region, već uzima u obzir i njegov položaj u odnosu na mnoge druge regione, u Evropii i izvan nje. Forum nastoji učiti na uspjesima i padovima drugih regionalnih inicijativa.

Gavni koncepti djelovanja Balkanskog foruma

 

  • Pozitivni plan djelovanja usmjeren na akciju: Dovodeći ljude na regionalni razgovor u kojem je naglasak na prednostima saradnje i prilikama za održivi razvoj, Forum pokreće proces u okviru kojeg je moguće identificirati zajedničke interese i zajedničke koristi. Forum ima pragmatičan pristup i usmjeren je na izvodive projekte koji uživaju široku podršku i koji mogu pomoći u rješavanju konkretnih problema.

 

  • Širenje dijaloga i konsenzusa: Učinkovita regionalna saradnja zahtijeva bližu i inkluzivniju prekograničnu i multisektorsku saradnju, uključujući civilno društvo, privatni sektor i vlasti. Omogućavajući različitim akterima da uspostave nove partnerstva, uz istovremeno jačanje glasa mladih i marginaliziranih lidera, Forum pokušava pomoći u oslobađanju potencijala za kolektivni rast na Balkanu. Forum se oslanja na kontinuirani dijalog sa sve širim mrežama partnera kako bi definirao vlastitu strategiju, identificirao prioritete te formulirao akcione planove.   

 

  • Korištenje resursa regiona: Region posjeduje resurse, talentirane ljude i potencijal da nađe rješenja za probleme sa kojima se suočava. To dokazuju brojne inovativne inicijative koje već postoje na lokalnom i regionalnom nivou. Nažalost, takve inicijative često su gurnute u stranu dok se prednost daje konvencionalnijim idejama i rješenjima. Balkanski forum želi povezati, osnažiti i potaknuti inicijative, institucije i mreže u regionu koje su okrenute budućnosti,  pomažući u nastajanju i jačanju učinkovite strategije za postizanje promjene. Uspjeh i integritet Foruma oslanjaju se na stručnost i talenat pojedinaca u njihovoj mreži.
  • Pouke, a ne šematski planovi: Pristupi saradnji se ne mogu uvoziti iz drugih regiona, ali Forum može izvući pouke iz iskustava drugih. Forum je platforma za uzajamno nadahnjivanje i razmjenu ideja o tome kako potaknuti produktivne odnose i dijalog, čak i u kriznim vremenima.

Donatori