Pristup

Kako funkcionira Balkanski forum: Oslobađanje potencijala za pokretanje promjene u regionu

Balkanski forum služi kao platforma za okupljanje lidera iz raznih sektora: civilnog društva, privatnog sektora i vlasti. Djeluje kao neutralni posrednik koji omogućava identificiranje prilika te kao katalizator perspektivnih inicijativa za saradnju. Forum će koristiti resurse, sredstva i odnose kako bi pokrenuo i osnažio zajedničke strategije za postizanje promjene. Forum će svjesno poticati eksperimentiranje i inovacije, posebno u ostvarivanju kontakata sa vlastima radi postizanja konsenzusa, ideje će pretakati u djela, i preći sa retorike na saradnju u pravcu stvarne provedbe politika.

Ko je uključen: Povezivanje partnera i jačanje glasova

Balkanski forum ima za cilj da poveže različite inicijative, više zainteresiranih aktera, kao i nove socijalne preduzetnike kako bi se omogućila saradnja i maksimalan efekat. Kroz stalni dijalog sa sve širom mrežom lidera iz civilnog društva, akademske zajednice, biznisa i vlasti, Forum pomaže svojim partnerima da identificiraju mogućnosti zajedničkog djelovanja, razvijaju koordinirane strategije, i sačine plan za realizaciju međusobno dogovorenih akcija. Forum je posvećen angažmanu mladih mislilaca i inovativnih poduzetnika, te jačanju progresivnih glasova. Forum će okupiti već uspostavljene i nove inicijative, te osnažiti rad širokog spektra pojedinaca i organizacija spremnih na prekograničnu i multisektorsku saradnju u težnji ka ispunjenju zajedničkih regionalnih razvojnih ciljeva.

Gdje djeluje Balkanski forum: Definiranje regiona i opsega djelovanja

Balkanski forum gleda široko i fleksibilno na region Balkana i ne nastoji isključiti nijednu zemlju. Kao polazište, Forum je usmjeren na Zapadni Balkan i Grčku - region kojeg čine države što teže članstvu u EU, i nalazi se između najstarijeg balkanskog člana EU (Grčka) i najnovijeg člana EU (Hrvatska). U definiranju današnjih aktivnosti, Forum svoju komunikaciju proširuje na Bugarsku, Rumuniju i Tursku. Forum ne posmatra samo region, već uzima u obzir i njegov položaj u odnosu na mnoge druge regione, u Evropii i izvan nje. Forum nastoji učiti na uspjesima i padovima drugih regionalnih inicijativa.

Gavni koncepti djelovanja Balkanskog foruma

 

  • Pozitivni plan djelovanja usmjeren na akciju: Dovodeći ljude na regionalni razgovor u kojem je naglasak na prednostima saradnje i prilikama za održivi razvoj, Forum pokreće proces u okviru kojeg je moguće identificirati zajedničke interese i zajedničke koristi. Forum ima pragmatičan pristup i usmjeren je na izvodive projekte koji uživaju široku podršku i koji mogu pomoći u rješavanju konkretnih problema.

 

  • Širenje dijaloga i konsenzusa: Učinkovita regionalna saradnja zahtijeva bližu i inkluzivniju prekograničnu i multisektorsku saradnju, uključujući civilno društvo, privatni sektor i vlasti. Omogućavajući različitim akterima da uspostave nove partnerstva, uz istovremeno jačanje glasa mladih i marginaliziranih lidera, Forum pokušava pomoći u oslobađanju potencijala za kolektivni rast na Balkanu. Forum se oslanja na kontinuirani dijalog sa sve širim mrežama partnera kako bi definirao vlastitu strategiju, identificirao prioritete te formulirao akcione planove.   

 

  • Korištenje resursa regiona: Region posjeduje resurse, talentirane ljude i potencijal da nađe rješenja za probleme sa kojima se suočava. To dokazuju brojne inovativne inicijative koje već postoje na lokalnom i regionalnom nivou. Nažalost, takve inicijative često su gurnute u stranu dok se prednost daje konvencionalnijim idejama i rješenjima. Balkanski forum želi povezati, osnažiti i potaknuti inicijative, institucije i mreže u regionu koje su okrenute budućnosti,  pomažući u nastajanju i jačanju učinkovite strategije za postizanje promjene. Uspjeh i integritet Foruma oslanjaju se na stručnost i talenat pojedinaca u njihovoj mreži.
  • Pouke, a ne šematski planovi: Pristupi saradnji se ne mogu uvoziti iz drugih regiona, ali Forum može izvući pouke iz iskustava drugih. Forum je platforma za uzajamno nadahnjivanje i razmjenu ideja o tome kako potaknuti produktivne odnose i dijalog, čak i u kriznim vremenima.

Donatori

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO