Roundtable discussion "Advancing regional cooperation in tourism"

Më 14 dhjetor të vitit 2017, Forumi Ballkanik në bashkëpunim me Balkania nga Shkupi, Maqedonia, filloi takimin rajonal për turizëm në tryezën e rrumbullakët të mbajtur në Shkup me emër “Përparimi i bashkëpunimit rajonal në turizëm”.

Balkania prezantoi gjetje dhe rekomandime që stimuluan diskutimin me pjesëmarrës që përfaqësojnë Ministrinë e Turizmit, Ministrinë e Ekonomisë, sektorin privat/biznes, shoqërinë civile, stafin akademik, studentët, dhe mediat nga Maqedonia.

Diskutimi, idetë dhe rekomandimet në këtë tryezë të rrumbullakët treguan një konfirmim multisektorial për nevojën e bashkëpunimit rajonal të integruar dhe për nevojën e njohjes konsensuale të mundësive dhe përfitimeve që mund të dalin prej tij. Shumica e pjesëmarrësve shprehën mbështetje për iniciativat që synojnë  të përmirësojnë më tej hulumtimet rajonale, dialogun dhe bashkëpunimin në turizëm.

 

Donatorët

The Balkan Forum is supported by RYCO. The content of this website is the sole responsibility of The Balkan Forum and does not necessarily present the views of RYCO