Effective Communication training for young people in Kosovo

15 young people from different communities of Kosovo are being trained on the topic "Effective Communication".
The purpose of this training is to inform participants about the preparation of a communication strategy and the use of communication tools in order to achieve effective communication.
The training is organized in cooperation with Syri i Vizionit under the framework of the project titled "Equipping, Empowering, and Employing youth, women, and other disadvantaged groups in 5 municipalities of Kosovo" supported by the European Union Office in Kosovo.
______________________________________________________________
15 të rinjë nga komunitete të ndryshme të Kosovës janë duke u trajnuar mbi temën "Komunikimi Efektiv".
Qëllimi i këtij trajnimi është për të informuar pjesëmarrësit rreth përgatitjes të strategjisë së komunikimit dhe përdorimit të mjeteve të komunikimit në mënyrë që të arrihet komunikimi efektiv.
Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Syri i Vizionit në kuadër të projektit "Fuqizimi dhe punësimi i të rinjëve, grave, dhe grupeve të tjera në nevoj në 5 komunat të Republikës së Kosovës" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.