Elza Bojku: Sfidat ne shkollim dhe endrra per nje vend pune

Shqip: Elza është një vajzë e re në mesin e 324 të rinjëve që përfituan nga shumë trajnime dhe programe aftësimi që u zhvilluan në kuader të projektit “Fuqizimi dhe punësimi i të rinjve, grave, dhe grupeve tjera në nevojë në pesë komuna të Republikës së Kosovës: Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik” që po imlementohet nga organizatat Syri i Viziont, The Ballkan Forum në partneritet me Komunën e Istogut, mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian.

Elza tani ndjehet e gatshme të kontribuoj aktivisht në treg të punes, ashtu siç ndjehen edhe 23 personat tjerë me aftësi të kufizuar që u trajnuan dhe u aftësuan për punë dhe shpresojnë që një ditë të gjithë do të mund të integrohen në treg të punes në mënyrë të barabartë dhe pa qenë të diskriminuar.

Për më shumë ndiqeni tregimin e Elzes

English: Elza is a young girl among the 324 young people who benefited from the many training and capacity building programs and activities within the project “Equipping, Empowering, and Employing Youth, Women and other Disadvantaged groups in five municipalities of Kosovo.  The project is being implemented by Syri i Vizionit, The Balkan Forum and Municipality of Istog and is financially supported by the European Union.

Elza is now ready to contribute actively to the labor market. Similar to her feel also the 23 other young people with disabilities who gained new skills and are better equipped for work, herewith hoping that one day they will be able to integrate into the labor market on equal and non-discriminatory terms.

For more, please watch Elza’s video story