Effective Job Search training for young people in Kosovo

The training aims to equip the participants with knowledge and skills regarding the preparation of a personal CV, writing motivational letter, and the approach to a job interview.
The training is organized in cooperation with Syri i Vizionit under the framework of the project titled "Equipping, Empowering, and Employing youth, women, and other disadvantaged groups in 5 municipalities of Kosovo" supported by the European Union Office in Kosovo.
___________________________________________________________________
Trajnimi mbi temën "Punë-kërkimi efektiv"!
Trajnimi synon t'i aftëson pjesëmarrësit si të kërkojnë punë në mënyrë efektive duke ngritur aftësitë e tyre në përgatitjen e CV-së, letrës motivuese, dhe qasjen për intervistë pune.
Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Syri i Vizionit në kuadër të projektit "Fuqizimi dhe punësimi i të rinjëve, grave, dhe grupeve të tjera në nevoj në 5 komunat të Republikës së Kosovës" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.
___________________________________________________________________
Trening na temu "Uspješna potraga za poslom"!
Cilj treninga je da učesnicima ponudi znanje i vještine u sastavljanju CV-ja, pisanju motivacionog pisma i pripremi za intervju za posao.
Trening organizujemo u saradnji sa Syri i Vizionit u sklopu projekta "Priprema, osnaživanje i zapošljavanje mladih ljudi, žena i drugih obespravljenih grupa u pet opština na Kosovu", podržanom od strane Ureda Europske unije na Kosovu.