Të rinj dhe të diplomuar por aktualisht të papunë. Young and graduated but currently unemployed.

 Papunësia është problemi kryesor për të rinjtë serbë të fshatit Gorazhdevc të Pejës. Nevojën për punësim, disa vullnetarë të këtij fshati e kanë shfaqur përmes një performance duke zhvilluar intervistë në ambientet e Radio Gorazhdevci, brenda shtëpisë së kulturës.

Ky aktivitet është mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian, dhe u implementua nga The Balkan Forum, Syri i Vizionit dhe Komuna e Istogut.

----

Unemployment is the main problem for Serb youth in the village of Gorazhdevc in Peja. The need for employment, some volunteers of this village have shown through a performance by conducting an interview in the premises of Radio Gorazhdevci, inside the house of culture.

This activity was supported by the European Union Office, and was implemented by The Balkan Forum, Syri i Vizionit and the Municipality of Istog.