Training young people in Kosovo on Drafting Project Proposals

25 young people from different communities of Kosovo are being trained on the topic "Writing a Project Proposal".
This training aims to provide participants with knowledge about the objectives, results, activities that should be part of the project proposal and the approach to writing the project proposal.
The training is organized in cooperation with Syri i Vizionit under the framework of the project titled "Equipping, Empowering, and Employing youth, women, and other disadvantaged groups in 5 municipalities of Kosovo" supported by the European Union Office in Kosovo.
______________________________________________________________
25 të rinjë nga komunitete të ndryshme të Kosovës janë duke u trajnuar mbi temën "Shkrimi i Projekt Propozimit".
Ky trajnim synon t'i pajisë pjesëmarrësit me njohuri në lidhje me objektivat, rezultatet, aktivitetet që duhet të jenë pjesë e projekt propozimit si dhe vetë qasja ndaj shkrimit të projekt propozimit.
Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Syri i Vizionit në kuadër të projektit "Fuqizimi dhe punësimi i të rinjëve, grave, dhe grupeve të tjera në nevoj në 5 komunat të Republikës së Kosovës" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.