Street Performance in Peja

#streetperformance in Peja: Today, during the street performance activity in the main square of #Peja, young volunteers have sensitized the citizens about the #employment #barriers of #women, #youth, #communities and people with #disabilities through the distribution of informative brochures and #advocacy. At the same time, the volunteers collected the information of the unemployed citizens and informed them about the Employment Agency of Peja, whose purpose is to alleviate the challenges in employment. This activity was supported by the EU Office in Kosovo, and was implemented by The Balkan Forum, Syri i Vizionit and the Municipality of Istog. An activity with the same theme will be organized on Wednesday (September 15) in Klina, starting at 11:00.

_____________________________________________________________

#shfaqja në rrugë, Pejë: Sot, vullnetarët gjatë aktivitetit në sheshin kryesor të Pejës kanë sensibilizuar qytetarët në lidhje me barrierat e punësimit të grave, rinjëve, komuniteteve dhe personave me aftësi të kufizuara përmes shpërndarjes së broshurave informuese dhe avokimit. Njëkohësisht, vullnetarët kanë mbledhur informatat e qyetarëve të papunësuar dhe i kane informuar ne lidhje me Entin e Punësimit të Pejës, qëllimi i të cilit është lehtësimi i sfidave në punësim. Ky aktivitet është mbështetur nga Zyrja e Bashkimit Evropian, dhe u implementua nga The Balkan Forum, Syri i Vizionit dhe Komuna e Istogut. Aktivitet me temën e njejtë, do të organizohet edhe të mërkurën (15 shtator) në Klinë, duke filluar në ora 11:00.