Street Performance in Junik

 #streetperformance in Junik: On Thursday, young volunteers from Junik have sensitized the citizens in regards to the existent #barriers in the employment of women, youth, communities and people with disabilities. Furthermore, they have gathered data about the employment of the above mentioned groups in this municipality through short interviews with #citizens. This activity was supported by the EU Office in Kosovo, and was implemented by The Balkan Forum, Syri i Vizionit and the Municipality of Istog.

_______________________________________________________________

#shfaqja në rrugë, Junik: Ditën e enjte, vullnetarët nga Komuna e Junikut kanë sensibilizuar qytetarët në lidhje me barrierat që ekzistojnë në punësimin e grave, të rinjëve, komuniteteve dhe personave me aftësi të kufizuara. Poashtu, kanë marrë të dhëna në lidhje me punësimin e grupeve të lartëcekura gjatë intervistave të shkurtëra me qytetarë. Ky aktivitet është mbështetur nga Zyrja e Bashkimit Evropian, dhe u implementua nga The Balkan Forum, Syri i Vizionit dhe Komuna e Istogut.