Digital skills training for young people in Kosovo

Second training on "Increasing the audience through online forms (Digitalization) / Creating an audience using online media".
The training aims to inform participants about the models and needs of businesses to promote their business, the importance of social media for marketing, and defining the business brand on online platforms.
The training is organized in cooperation with Syri i Vizionit under the framework of the project titled "Equipping, Empowering, and Employing youth, women, and other disadvantaged groups in 5 municipalities of Kosovo" supported by the European Union Office in Kosovo.
___________________________________________________________________
Trajnimi i dytë mbi temën "Rritja e audiencës përmes formave online (Digjitalizimi) / Krijimi i audiencës duke përdorur mediat online".
Trajnimi synon t'i njoftojë pjesëmarrësit në lidhje me modelet dhe nevojat e bizneseve për të promovuar biznesin e tyre, rëndësinë e rrjeteve sociale për marketing, dhe përcaktimin e brendit të biznesit në platforma online.
Ky trajnim organizohet në bashkëpunim me Syri i Vizionit në kuadër të projektit "Fuqizimi dhe punësimi i të rinjëve, grave, dhe grupeve të tjera në nevoj në 5 komunat të Republikës së Kosovës" mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.
___________________________________________________________________
Drugi trening na temu "Uvećavanje publike pomoću online alata (Digitalizacija) / Kreiranje publike koristeći online medije".
Cilj treninga je informisati učesnike o modelima i potrebama firmi da promovišu svoje poslovanje, zatim ukazati na važnost društvenih medija za potrebe marketinga, te definisati poslovni brend na online platformama.
Trening organizujemo u saradnji sa Syri i Vizionit u sklopu projekta "Priprema, osnaživanje i zapošljavanje mladih ljudi, žena i drugih obespravljenih grupa u pet opština na Kosovu", podržanom od strane Ureda Europske unije na Kosovu.