Forma për kontakt

The Balkan Forum

Rr, Sejdi Kryeziu, nr. 13

10 000 Prishtinë

Republika e Kosovës

Linja zyrtare  +381 38 728 927

Celulari zyrtar:     +386 49 427 222

E-mail: info@thebalkanforum.org